Obsługa administracyjna
Obsługa administracyjna

Oferujemy administrowanie i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, a w szczególności:
 

Obsługę administracyjną:

 • rejestrację nowych Wspólnot w GUS i Urzędzie Skarbowym, założenie rachunku bankowego Wspólnoty i prowadzenie go
 • zawieranie umów z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz
 • sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości
 • prowadzenie książek obiektów zawierających informację o stanie prawnym nieruchomości, kartę inwentaryzacyjną, dokumentację eksploatacyjną, bieżącą konserwację
 • nadzór nad pracami konserwatorskimi i porządkowymi
 • negocjowanie i zawieranie umów z wykonawcami i towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na budynkach

Obsługę finansowo- księgową:

 • ewidencjonowanie i księgowanie wpłat właścicieli
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • rozliczanie mediów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • kontrolowanie terminu wpłat oraz windykacja należności
 • prowadzenie dla nieruchomości księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującym prawem

Obsługę prawną:

 • opracowanie wzorów uchwał, statutu i regulaminu Wspólnot
 • reprezentowanie Wspólnoty przez organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • przygotowanie i opiniowanie zawieranych umów
 • współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, również w zakresie prowadzenia spraw sądowych

Obsługę techniczną:

 • kontrolę stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa handlowego- roczne przeglądy techniczne
 • prowadzenie książki obiektu, protokołów z przeglądów, bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i nadzór nad ich realizacją
 • usuwanie awarii
 • przygotowanie planów remontów i modernizacji wraz z dokumentacją techniczną
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 24 godzinna opieka konserwatora budynku