2017-12-10
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 69/2017

Kraków, 10.12.2017 r.

 

 

                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE nr 69/2017

z dnia: 10.12.2017

 

prace remontowo-konserwatorskie, odtworzeniowe, zabezpieczające, adaptacyjne oraz budowlane wewnątrz  na zewnątrz budynku

                        

W związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. "Remont i adaptacja zabytkowej willi prof. Fryderyka Pautscha zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 105" Zamawiający zaprasza do składania ofert na prace remontowo-konserwatorskie, odtworzeniowe, zabezpieczające, adaptacyjne oraz budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Maxus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: kod pocztowy 31-431, ulica Brogi 2. NIP 6751412947, REGON 120888805.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem stołów.

Szczegółowy opis i specyfikacja obiektu wraz z rzutami i przekrojami budynku przedstawiona jest w załączniku do Zapytania ofertowego 69/2017 pn. „Specyfikacja i opis obiektu”

 

Szczegółowy zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem stołów.

 

 

 

Dodatkowe wymagania zamówienia:

 1. Podstawowym elementem realizacyjnym będzie dokładne i konstrukcyjne zamontowanie instalacji wentylacji mechanicznej.
 2. Obszar prac należy właściwie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
 3. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika budowy przy równoczesnym nadzorze konserwatorskim.
 4. Całość terenu nieruchomości zostanie po wykonaniu powyżej wskazanych prac uporządkowana

 

 1. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem wskazanych prac jest odnowienie zabytkowego obiektu i jego ponowne włączenie w obieg społeczno-gospodarczy poprzez nadanie nowych funkcji: kulturalnej w postaci galerii oraz gospodarczej w postaci kawiarni.

 

 1. KOD CPV:

Kod CPV: 39100001-3 Meble.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
 2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 3. W razie potrzeby Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do osobistego stawienia się u Wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 • posiadać datę wystawienia;
 • zawierać cenę netto i brutto;
 • powoływać się na numer zapytania ofertowego: 69/2017;
 • wymagane załączniki
 1. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
  w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
 2. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
 3. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, w tym co najmniej 1 przy obiekcie zabytkowym, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone). W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych robót, wypełniając Załącznik nr 4
 4. Wykonawca oświadcza iż dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.
 5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 6. Wykonawca oświadcza iż dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia publicznego, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówień publicznych dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
  1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
  2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Kryterium oceny

Waga punktowa (0-100)pkt.

 1.  

Wartość zamówienia netto

100

     

 

Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

 1. Nazwa kryterium: Cena (C), Waga kryterium (Wc) – 70 pkt. (70%);

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres: e-mail:  zamowienia@maxus.net.pl lub osobiście na adres ul. Brogi 2, (31-431) Kraków.
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 31 grudnia 2017 r.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania wyznaczony jest Pan Bartłomiej Helbin.

 

 1. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIALU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

 1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym Maxus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: kod pocztowy 31-431, ulica Brogi 2, NIP 6751412947, REGON 120888805. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3  niniejszej oferty.
 2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 02/2017 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
 4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

 

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW
 1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

                                                                                        

 1. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY
 1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po zakończeniu terminu składania ofert.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 3. Przed podpisaniem umowy Oferent zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego planu prac, który musi zostać zatwierdzony przez zlecającego.
 4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
 5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
 6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej.
 7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
 8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
 10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 12. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym. Jeżeli strony oferty nie mogą wywiązać się z uzgodnionych terminów z w/w zdarzeń zewnętrznych to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu o czas trwania wydarzenia i usunięcia jego skutków. Strony są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie pisemnie wraz z wnioskiem.
 13. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej wraz z wydatkami powietrza, a ponadto sporządzić protokół z dokonanych pomiarów.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:

http://www.maxus-administracja.pl/aktualnosci

 

 

 

 

 

…………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

Powrót do aktualności